หนังสือทั่วไป

ประถมศึกษาปีที่ 4

ปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ป.4 ชุดติวโจทย์ปัญหา

หนังสือชุดติวโจทย์ เตรียมสอบ 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และรวม 5 วิชา

รวมทั้งชุดสุดยอดโจทย์ พิชิตสังคมศึกษา และปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ISBN : 9786167093451

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ รวมวิชา ป.4 (หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551)

ผู้เขียน : เอกรัตน์ อุดมพร, ทณุ เตียวรัตนกุล, รศ., วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์, เชษฐ ชั้นสกุลดี, วาทิตย์ เขตต์นนท์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (400 หน้า)

ราคา : 179 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.4 สอบ O-NET และ NT รวม 5 สาระหลัก ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และแบบเรียนของกระทรวงศึกษา-

ธิการ ประกอบด้วยแบบทดสอบเป็นรายบทตามหน่วยสาระของแต่ละสาระวิชา และแบบทดสอบประจำภาค

เรียน พร้อมเฉลยและเฉลยละเอียด


 

ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.4

ISBN : 9786167093246

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.4 หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

ผู้เขียน : วิทยา ปานะบุตร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (132 หน้า)

ราคา : 85 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.4 ตลอดจน NT และ O-NET วิชาสังคมศึกษา ฯ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ

ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต, เศรษฐศาสตร์

ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ รวม 20 บทตามหลักสูตร ฯ กว่า 690 ข้อพร้อมเฉลย


 

ISBN : 9786167093536

ชื่อหนังสือ : สุดยอดโจทย์พิชิตสังคมศึกษา ป.4

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, พรสุรัช ศรีพันธ์วรสกุล

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm(92 หน้า)

ราคา : 65 บาท

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดทบทวนหลายแบบ

เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน พร้อมเฉลยในท้ายเล่ม


 

ISBN : 9786167886206

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบภาษาไทย ป.4 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

ผู้เขียน : อุทัย ไชยานนท์ และคณะ

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (124 หน้า)

ราคา : 89 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.4 สาระภาษาไทยครอบเนื้อหาสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย แบบทดสอบปรับปรุงใหม่ เนื้อเรื่อง และความรู้ทาง

ภาษาแยกเป็นรายบท อ้างอิงตามแบบเรียน และหน่วยการเรียนรู้ ทุกแบบทดสอบมาพร้อมเฉลยอย่างถูก

ต้องเพื่อทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ


 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.