หนังสือทั่วไป

พจนานุกรมคำที่มีความหมายใกล้เคียง

ISBN : 9786167093857

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คำพ้องรูป คำพ้องเสียง

ผู้เขียน : ธัญลักษณ์ จุ้ยเรียง, สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

ขนาดเล่ม 145 mm x 215 mm (248 หน้า)

ราคา : 95 บาท

รวบรวมคำในภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกันตามลำดับตัวอักษร คำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน (เช่น กรี, แหน, สระ เป็นต้น) และคำที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน (เช่น กัน กันต์ กรรณ กัณฐ์ เป็นต้น) ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจถึงความหมายและเลือกใช้คำเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้อง

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ธัญลักษณ์ จุ้ยเรียง.

พจนานุกรมคำที่มีความหมายใกล้เคียง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง. -- กรุงเทพ ฯ : นิพนธ์, 2556.

248 หน้า. -- (พจนานุกรม)

1. ภาษาไทย--การใช้ภาษา. I. สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, ผู้แต่งร่วม. II. กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล, ผู้แต่งร่วม. III. ชื่อเรื่อง.

495.914

ISBN 978-616-7093-85-7


พจนานุกรมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน พจนานุกรมคำที่มีความหมายต่างกัน พจนานุกรมคำกลุ่ม พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน

 

ISBN : 9786167093673

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมคำกลุ่ม Dictionary of Word Groups

ผู้เขียน : พยุทธ เตียวรัตนกุล

ขนาดเล่ม 145 mm x 215 mm (184 หน้า)

ราคา : 79 บาท

รวบรวมคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมจากข้อสอบ และหนังสือเรียน

ดีเด็ด เพราะการจัดระบบคำศัพท์เป็นกลุ่ม จะช่วยให้จดจำได้ง่าย
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียน และการเตรียมสอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พยุทธ เตียวรัตนกุล.

พจนานุกรมคำกลุ่ม = Dictionary of words groups.-- กรุงเทพฯ : นิพนธ์, 2555.

256 หน้า. -- (คู่มืออังกฤษ).

1. ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์. I. ชื่อเรื่อง.

428.1

ISBN 978-616-7093-67-3

 


พจนานุกรมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน พจนานุกรมคำที่มีความหมายต่างกัน พจนานุกรมคำกลุ่ม พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน

 

ISBN : 9786167093789

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมคำที่มีความหมายต่างกัน คำพ้องรูป คำพ้องเสียง

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา

ขนาดเล่ม 145 mm x 210 mm (224 หน้า)

ราคา : 89 บาท

รวบรวมคำในภาษาไทยที่สะกดเหมือนกัน, สะกดต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน(คำพ้องเสียง)เช่น ครรถ์, คัน, คัล ฯลฯ แต่มีความหมายแตกต่างกันตามลำดับตัวอักษร ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจถึงความหมายและเลือกใช้คำเพื่อสื่อความหมายได้ถูกต้อง

 


พจนานุกรมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน พจนานุกรมคำที่มีความหมายต่างกัน พจนานุกรมคำกลุ่ม พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน

 

พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน

ISBN : 9786167093932

ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน / สับสน Dictionary of Confusing Words

ผู้เขียน : พยุทธ เตียวรัตนกุล

ขนาดเล่ม 145 mm x 215 mm (352 หน้า)

ราคา : 139 บาท

บ่อยครั้งที่การสื่อสารเกิดการชะงักงันเนื่องจากการฉงนสงสัย และไม่รู้จริงว่าคำศัพท์หรือวลีภาษาอังฤษ

ที่ต้องการใช้ ควรจะใช้อย่างไรและเมื่อไร คำศัพท์และวลีที่ออกเสียงคล้ายกันหรือมีรูปใกล้เคียงกัน เช่น

biannual VS biennial หรือแม้แต่คำศัพท์เชิงโครงสร้างไวยากรณ์ เช่น been VS gone เป็นต้น มักทำให้

รู้สึกฉงนหรือสับสนว่าใช้อย่างไร ในสถานการณ์เช่นไร

พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน / สับสน เป็นช่องทางหนึ่งในการสืบค้นและอ้างอิงการใช้ในสี่ทักษะ คือ การฟัง พูด

อ่าน และเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูดและการเขียน ซึ่งใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเรียนและการสอบ

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พยุทธ เตียวรัตนกุล.

พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน -- กรุงเทพฯ : นิพนธ์, 2556.

352 หน้า. -- (พจนานุกรม).

1. พจนานุกรม. I. ชื่อเรื่อง.

428.1

ISBN 978-616-7093-93-2

 


พจนานุกรมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน พจนานุกรมคำที่มีความหมายต่างกัน พจนานุกรมคำกลุ่ม พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน

 

 

หนังสือใหม่ - อ่านทั่วไป

พจนานุกรมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน พจนานุกรมคำที่มีความหมายต่างกัน พจนานุกรมคำศัพท์น่าฉงน สับสน

 

 

Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.