หนังสือทั่วไป

ประถมศึกษาปีที่ 3

หนังสือชุดติวโจทย์ เตรียมสอบ 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และรวม 5 วิชา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดติวโจทย์ปัญหา

สุดยอดโจทย์พิชิตสังคมศึกษา และปั้นลูกให้เป็นอ้ัจฉริยะคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ISBN : 9786167886565

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ รวมวิชา ป.3

ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์, วิทยา ปานะบุต, รศ. ทณุ เตียวรัตนกุล, อุทัย ไชยานนท์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (404 หน้า)

ราคา : 189 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.3 สอบ O-NET และ NT รวม 5 สาระหลัก ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สอดคล้องตามหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกอบด้วยแบบทดสอบเป็นรายบทตามหน่วยสาระของแต่ละสาระวิชา และแบบทดสอบประจำภาคเรียน

พร้อมเฉลย และเฉลยละเอียด


 

ISBN : 9786167886138

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.3 หลักสูตรพ.ศ. 2551 (ใหม่)

ผู้เขียน : วิทยา ปานะบุตร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm(160 หน้า) พิมพ์ 2 สี

ราคา : 125 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบ ป.3 ตลอดจน NT และ O-NET วิชาสังคมศึกษา ฯ ครอบคลุมเนื้อหา

สำคัญครบทั้ง 5 สาระ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ รวม 30 บท ตามหลักสูตร ฯ แกนกลาง พ.ศ. 2551 และแบบทดสอบ

ประจำภาคเรียนพร้อมเฉลย


 

ISBN : 9786167093505

ชื่อหนังสือ : สุดยอดโจทย์พิชิตสังคมศึกษา ป.3

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, ฉัฐสินี รัชประมุข

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm(92 หน้า)

ราคา : 60 บาท

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดทบทวนหลายแบบ

เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน พร้อมเฉลยในท้ายเล่ม


 

ISBN : 9786167093796

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาไทย ป.3

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (160 หน้า)

ราคา : 95 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.3 สาระภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

และแบบเรียนภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้

ในเนื้อเรื่อง และความรู้ทางภาษาเแยกเป็นรายบทมาพร้อมเฉลยอย่างถูกต้อง


 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.