หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167093499

ชื่อหนังสือ : สุดยอดโจทย์พิชิตสังคมศึกษา ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, สรรัช รัชประมุข

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (96 หน้า)

ราคา : 60 บาท

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดทบทวนหลายแบบ

เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน พร้อมเฉลยในท้ายเล่ม


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.